UČITAVANJE

Upiši za pretragu

Sport

ZARADIO MILIONE, A DANAS JE IZBEGLICA I TAKSIRA DA BI PREŽIVEO: Erdogan mu je od života napravio PAKAO i SVE MU UZEO!

Podijeli

Spa­sa­va­ju­ći gla­vu kao nei­sto­mi­šlje­nik tu­r­skog re­ži­ma, ču­ve­ni fudbaler Ha­kan Šu­kur po­be­gao u Ame­ri­ku, gde ži­vi u ne­ma­šti­ni upr­kos za­ra­đe­nim mi­lio­ni­ma to­kom karijere.

Legendarni golgeter Galatasaraja morao je da pobegne iz svoje zemlje kako ne bi završio iza rešetaka, jer se javno suprostavio predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu.

Otišao je u Kaliforniju i da bi preživeo počeo je da radi stvari za koje nikada nije ni sanjao da će morati… Sada je sa prijateljem suvlasnik jednog restorana u gradiću Palo Alto.

Ču­ve­ni cen­ta­r­for Tu­r­ske Ha­kan Šu­kur, sa ko­jim je nje­go­va re­pre­zen­ta­ci­ja do­šla do tre­ćeg me­sta i isto­ri­j­skog uspe­ha 2002. go­di­ne na Mu­n­di­ja­lu u Ja­pa­nu i Ju­žnoj Ko­re­ji, da­nas ži­vi da­le­ko od do­mo­vi­ne, te­škim ži­vo­tom, ia­ko je u ka­ri­je­ri za­ra­dio mi­lio­ne i mi­lio­ne.

Šu­kur je, nai­me, sam oda­brao put po­li­ti­č­kog izg­na­ni­ka u SAD. Ka­ko ka­že, ugro­zio je eg­zi­ste­n­ci­ju se­bi i po­ro­di­ci, ali za­ra­đu­ju­ći kao ta­k­sti­sta i pro­da­vac knji­ga sa­ču­vao je ča­st. Ni­je že­leo da tr­pi pod re­ži­mom Re­dže­pa Ta­ji­pa Er­do­ga­na.

Hakan Šukur
  • Vo­zim za Uber, ta­k­si­ram. Da, i pro­da­jem knji­ge po­vre­me­no. Ne­pri­ja­te­lj sam po­gre­šne po­li­ti­ke, ko­ja nas odva­ja od za­pa­d­ne ci­vi­li­za­ci­je. Ti po­li­ti­ča­ri uči­ni­li su mno­go zlo­či­na i pla­še se svih onih ko­ji ih pod­se­ća­ju na te zlo­či­ne – re­kao je Šu­kur.

Pro­ble­mi Šu­ku­ra po­či­nju 2013. go­di­ne, ka­da je iza­šao iz Er­do­ga­no­ve stran­ke:

  • Na bu­tik mo­je že­ne ba­ca­li su ka­me­nje, mo­ja de­ca su ma­l­tre­ti­ra­na na uli­ci. Mo­rao sam da odem. Čim sam oti­šao, uha­p­si­li su mi oca. U za­tvo­ru je obo­leo od ra­ka. Pu­sti­li su ga zbog to­ga, sa­da je u ku­ć­nom pri­tvo­ru. Ma­j­ka, ta­ko­đe, ima rak. Sva­ko ko ima ne­ke ve­ze sa mnom ima mno­go pro­ble­ma u ži­vo­tu.
Hakan Šukur, Erdogan

Ka­ko je ostao bez sve­ga, ia­ko je u ka­ri­je­ri igrao za na­j­ve­će tu­r­ske klu­bo­ve, u Ita­li­ji, En­gle­skoj…

  • Ne­mam no­vac, sve sam ulo­žio u Tu­r­skoj. Za­to sam ostao bez iče­ga. Ni­g­de mi ni­šta ni­je osta­lo.

Novinare je zanimalo da li će Šukur veruje da će jednog dana ponovo otići su svoju domovinu…

  • To je moja zemlja. Volim svoje ljude, iako je zbog kontrolisanih medija slika o meni izobličena. Možda ćemo posetiti Tursku u budućnosti. Neće uvek biti mrak. Verujem da će se jednog dana svetlo vratiti. Tama ne traje večno – rekao je bivši fudbaler.

Prijatelji iz Turske su mu u tajnosti savetovali da kaže kako podržava Erdogana i njegovu vlast i da će u tom slučaju sve dobiti nazad i da će moći da se vrati u otadžbinu.

  • Ja bih živeo vrlo dobar život i postao ministar da sam pristao na takvu igru i da sam uradio ono što su tražili. Ali, evo sad prodajem kafu.
Hakan Šukur

Podsetimo, Šukur je odlukom države Turske izbrisan iz istorije Galatasaraja, ali i celokupnog turskog fudbala, jer je označen za državnog neprijatelja.

Oduzeta mu je i sva imovina. Šukur se po prestanku karijere politički angažovao u Erdoganovoj partiji, ali je ubrzo promenio stranu i prešao kod Fetulaha Gulena, od kada i počinju njegove nevolje.

Izvor: (Kurir sport)